Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti | Mad Head Games

Mad Head Games doo Novi Sad, sa sedištem u Novom Sadu na adresi Ćirpanova 46, koja ima svojstvo Rukovaoca u smislu definicije iz člana 2 stav 1 tačka 8) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (,,Službeni glasnikʻʻ, broj 87/2018, u daljem tekstu ZZPL), strogo poštuje važeće zakonodavstvo.

U obradi podataka o ličnosti, Rukovalac:

 • osigurava da prikupljanje i dalja obrada podataka o ličnosti se uvek zasniva na adekvatnom pravnom osnovu;
 • vodi računa da obradu vrši poštujući prava lica na koje se podaci odnose, starajući se da uvek takvom licu pruži adekvatnu pomoć u ostvarivanju svih zagarantovanih prava;
 • redovno objavljuje i čini javno dostupnim sve relevantne informacije vezane za obradu
 • osigurava da se prikupljanje i dalja obrada podataka o ličnosti vrši isključivo za potrebe ostvarivanja konkretne svrhe;
 • prikuplja i obrađuje minimalan set podataka o ličnosti koji mu je zaista neophodan za ostvarivanje konkretne svrhe;
 • prikuplja i obrađuje samo podatke o ličnosti samo u vremenskom periodu potrebnom za postizanje svrhe za koju su prikupljeni;
 • osigurava da prikupljeni podaci o ličnosti budu precizni i aktuelni;
 • obezbeđuje da su podaci zaštićeni od bilo kakvog neovlašćenog ili nelegalnog pristupa od strane internih ili eksternih lica.

Polazeći od tih osnovnih načela, Rukovalac ovim putem obaveštava svoje korisnike o svim bitnim aspektima prikupljanja i obrade njihovih podataka o ličnosti.

 

1. Šta je podatak o ličnosti?

Svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice i identifikuje to lice, neposredno ili posredno, a posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

 

2. Koje podatke o ličnosti prikuplja Rukovalac i od koje kategorije lica čiji se podaci obrađuju?

Rukovalac prikuplja lične podatke direktno od korisnika svojih usluga (u daljem tekstu: lice na koje se podaci odnose), u meri koja je neophodna za ostvarivanje konkretne svrhe, i to:

 • IP adresu;
 • Demografske podatke;
 • Podatke internet pretraživača i podatke o uređaju;
 • Ime i ID broj uređaja;
 • Informacije o sesiji

Podaci koje korisnik može da dostavi Rukovaocu:

 • osnovne identifikacione podatke (ime i prezime);
 • kontakt podatke (adresa, kontakt telefon i e-mejl adresa, podaci o nalozima na društvenim mrežama); 
 • ostale podatke koje želite da nam dostavite

 

3. Kako se prikupljaju podaci o ličnosti?

Podatke o ličnosti Rukovalac prikuplja direktno od lica na koje se ti podaci odnose, odnosno preko uređaja sa kojih lice pristupa servisima Rukovaoca (igra, vebsajt i slično), kao i putem e-mail poruke ili popunjavanjem forme na vebsajtu (process regrutacije i selekcije, direktno kontaktiranje Rukovaoca od strane lica).

 

4. Šta je pravni osnov prikupljanja?

Rukovalac prikupljanje podataka o ličnosti vrši na osnovu informisanog pristanka lica na koje se podaci odnose, u smislu člana 15 ZZPL. Što znači da to lice svojom nedvosmislenom izjavom volje potvrđuje da je upoznato sa svim bitnim aspektima obrade podataka o ličnosti, te da prihvata tu obradu.

Pristanak je dobrovoljan i može se u svakom trenutku povući, što sa sobom povlači brisanje ili anonimiziranje prikupljenih podataka, s tim da povlačenje pristanka ne utiče na obradu podataka o ličnosti koja je izvršena pre opoziva (član 15. stav 3 ZZPL).

Rukovalac prikupljanje podataka o ličnosti vrši na osnovu zakona u slučaju kada se ti podaci prikupljaju u procesu regrutacije i selekcije kandidata, kao i zasnivanja radnog odnosa sa odabranim kadnidatima (član 12. stav 1, tačka 3) ZZPL).

 

5. Koja je svrha obrade podataka o ličnosti?

Rukovalac podatke o ličnosti prikuplja i obrađuje radi:

 • kreiranje baze korisnika;
 • obaveštavanja lica čiji se podaci obrađuju aktivnostima korisnika (na primer putem Newsletter-a ili komunikacijom putem društvenih mreža);
 • vođenja evidencija zaposlenih u skladu sa zakonom.

 

6. Kako se čuvaju podaci o ličnosti i koje mere zaštite se primenjuju?

Podatke o ličnosti Rukovalac pohranjuje i čuva u svojim internim elektronskim evidencijama (bazama podataka) u odnosu na koje primenjuje sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg ZZPL, uključujući i:

 • kontrolu fizičkog pristupa sistemu gde su pohranjeni Lični podaci;
 • kontrolu pristupa podacima;
 • kontrolu prenosa podataka;
 • kontrolu unosa podataka;
 • kontrolu dostupnosti podataka;
 • ostale mere informacione bezbednosti koje su neophodne za zaštitu podataka o ličnosti.

 

7. Koja prava imaju lice čiji se podaci obrađuju?

U odnosu na podatke o ličnosti, lice čiji su podaci prikupljeni ima sledeća prava:

 • pravo da od Rukovaoca zatraži pristup podacima o ličnosti i informacijama koje se tiču obrade (član 26 ZZPL);
 • pravo da zatraži ispravku netačno unetih podataka i dopunu tih podataka (član 29 ZZPL);
 • pravo da zatraži brisanje podataka  (član 30 ZZPL);
 • pravo na ograničenje obrade (član 31 ZZPL);
 • pravo na prenosivost podataka (član 36 ZZPL)
 • pravo da se na njega ili nju ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje (član 38 ZZPL);
 • pravo da bude obavešten o povredi podataka o ličnosti, ako ta povreda podataka o ličnosti može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica (član 53 ZZPL);
 • pravo podnošenja pritužbe Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – Bulevar kralja Aleksandra broj 15, 11120 Beograd, telefon: +38111 3408 900, e-mail: office@poverenik.rs (član 82 ZZPL);
 • pravo na sudsku zaštitu ako smatra da su mu/joj povređena prava iz ZZPL (član 84 ZZPL);
 • druga prava garantovana važećim ZZPL.

Lice na koje se podaci odnose može svoja prava ostvariti popunjavanjem Zahteva za ostvarivanje prava koji je dostupan u poslovnim prostorijama Rukovaoca.

Rukovalac će u odnosu na ostvarivanje njegovih/njenih prava pružiti licu čiji su podaci prikupljeni sve neophodne dodatne informacije, kao i pomoć, u skladu sa uslovima i na način propisan važećim ZZPL.

 

8. Ko pored Rukovaoca može imati pristup podacima?

Rukovalac lične podatke može dostavljati i trećim licima, od kojih su neki obrađivači, a neki primaoci podataka. Obrađivač u smislu člana 4 stav 1 tačka 9) ZZPL je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca, dok je primalac podataka korisnik tih podataka fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne.

Kategorije lica koja mogu imati pristup ličnim podacima:

 • zaposleni i na drugi način angažovana lica kod Rukovaoca;
 • partnerske organizacije ili saradnici na pojedinačnim programima;
 • IT kompanije koje održavaju informacione sisteme Rukovaoca u kojima su pohranjeni podaci;

Pojedini obrađivači mogu da pristupe ličnim podacima, imaju sedište u stranim zemljama, i to pre svega u državama članicama EU/Evropskog ekonomskog prostora. Iznošenje podataka u zemlje EU/Evropskog ekonomskog prostora se vrši na osnovu podrazumevanog nivoa primerene zaštite ličnih podataka u tim zemljama, u skladu sa zakonom.

Svi obrađivači zaključuju posebne ugovore kojima se regulišu svi bitni aspekti obrade podataka o ličnosti kao i mere zaštite.

Izuzetno, podaci o ličnosti se mogu dostavljati i nadležnim državnim organima, ukoliko je to zakonska obaveza Rukovaoca, i to samo u meri u kojoj je to neophodno za ostvarivanje konkretne zakonske obaveze.

 

9. U kom roku se čuvaju podaci o ličnosti

Podaci o ličnosti se čuvaju dok postoji legitimni interes za njihovu obradu, ili do momenta opoziva informisanog pristanka.

 

10. Način na koji se mogu dobiti dodatna obaveštenja o obradi

Lice čiji se podaci obrađuju, u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na obradu Ličnih podataka, uključujući i način ostvarivanja prava i uvid u dokumente kojima se bliže reguliše način obrade podataka, se može obratiti Rukovaocu putem e-mejl adrese: privacy@madheadgames.com i/ili adrese Ćirpanova 46, 21000, Novi Sad. Rukovalac će na svaki upit odgovoriti u najkraćem mogućem roku, u zavisnosti od samog upita, ali ne kasnije od 30 radnih dana od dana urednog prijema upita. Rok može biti produžen za još 60 dana ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. O produženju roka i razlozima za to produženje rukovalac je dužan da obavesti lice na koje se podaci odnose u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.